Vi følger opp forsikringsskadene for dere.

HAR DU FÅTT EN SKADE?

NBBO har lang erfaring med håndtering av bygningsskader som oppstår i borettslag og sameier.
Vi er din representant overfor forsikringsselskap og håndverkere. Dersom du har fått en skade i boligen din, vil vi foreta befaring og vurdere om skaden dekkes i henhold til forsikringsvilkårene.

Hvis den gjør det vil vi besørge nødvendige tiltak i samarbeid med deg som eier, forsikringsselskapet, håndverkere og eventuelt en representant fra boligselskapets styre.

HVEM MELDER SKADEN?

Alle bygningsskader skal først meldes til styret, som vil melde saken videre til NBBO Byggtek på telefon 32 21 15 70 eller byggtek@nbbo.no

FREMDRIFT – HVA SKJER?
Aller først, for din egen del, er det smart å notere ned detaljer rundt skaden. Ta gjerne bilder og skriv ned tidspunktet for skaden, hva du evt. har gjort av eget arbeid, og hvem du evt. har engasjert for å begrense skadeomfanget (f.eks. rørlegger).

Nedenfor kan du lese mer om de ulike trinnene i en normal skadesak:

1. Skaden meldes styret

Det er viktig at bygningsskader meldes styret så raskt som mulig. Oppgi skadeårsak, omfang og tidspunkt. Styret vil deretter melde saken til oss.

Etter at vi har mottatt melding om skaden vil vi kontakte deg for å gjennomføre en befaring.

2. Befaring av skaden

Vi gjennomfører en befaring av skaden. På befaringen vil skadeomfang kartlegges.

I en del tilfeller er skaden av en slik art at det ikke er tilrådelig at boligen er bebodd (kjøkken, bad eller toalett er satt ut av drift). Vi avtaler dette med forsikringsselskapet i samråd med deg. Vi ordner det økonomiske med tanke på bygningsforsikringen.

Du tar kontakt med ditt eget innboforsikringsselskap for å få informasjon om alternativt bosted og kostnadsdekning

3. Vi henter inn priser

Ved større skader er vi forpliktet til å innhente konkurrerende tilbud fra flere entreprenører. Ved mindre skader kan vi engasjere en av våre god-kjente håndverkere. Etter brann- og vannskader kan gjenoppbygging først skje etter at forsvarlig luktfjerning og tørking er gjennomført.

4. Oppstart av reparasjonsarbeidet

Arbeidet med å fjerne brannskadede innbo- og bygningsdeler og igangsette tørking av bygningskonstruksjoner etter vannlekkasje starter så fort dette er praktisk mulig (saneringsarbeider). Gjenoppbygging vil starte så snart saneringsarbeidene er avsluttet og entreprenør er valgt.

Oppstartsdato avtales med deg, og alle er pliktige til å ta særskilte hensyn dersom du bor i boligen i utbedringsperioden.

Hvor lang tid kan man regne med at det tar?

Tidsforbruket er avhengig av skadens størrelse og hva slags type skade som har oppstått. Ved vannskade er det f.eks. vanlig med en periode på 2 -8 uker til tørking av betonggulv før skadene kan utbedres. Fremdriftsplan kan utarbeides på forespørsel.

5. Oppfølging

Ofte vil NBBO utpeke en håndverkerrepresentant til å koordinere arbeidet på stedet. Denne vil kunne svare på dine spørsmål vedrørende fremdrift, tidsfrister og praktiske forhold. Husk at du alltid kan ta kontakt med din skadebehandler i NBBO!

6. Avslutning av skadesaken

Håndverkernes representant og/eller NBBO sin skade-behandler vil sammen med deg foreta sluttkontroll for å påse at alle arbeider er ferdigstilte. Vi foretar deretter skade-oppgjør oppimot forsikringsselskapet, der boligselskapets utlegg til entreprenør refunderes.

HVA DEKKER BYGNINGSFORSIKRINGEN

Boligselskapets forsikring dekker alle kostnader forbundet med å reparere boligen tilbake til samme eller tilnærmet samme stand som den var før skaden inntraff. Dersom boenheten er ubeboelig dekkes også et fast beløp til markedsleie for å erstatte din tapte mulighet til å kunne leie ut boligen i utbedringsperioden. Forsikringen dekker også eventuell oppbevaring av innbo i utbedringsperioden. Videre dekker den pakking, frakt ut og tilbake samt rengjøring av boligen etter ferdigstillelse. Det er faste satser for betalt egeninnsats i skadesaker.

Egenandel
Boligselskapet belastes vanligvis for egenandel ved skade. Skyldes skaden brudd på vedlikeholdsplikten kan egenandelen måtte dekkes av eier.

KONTAKT OSS

Send inn skjemaet, og vi tar kontakt med deg i løpet av kort tid.

Be om et tilbud

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.